กมส.สกศ.รร.จปร.

             กมส.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาด้านวิชาการในระดับปริญญาตรีแก่ นนร.  ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนใน 1 สาขาวิชา คือ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  ดำเนินการสอน  นนร. ให้สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการและพัฒนา  ตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นบรรลุวัตถุประสงค์

Visitors: 38,473