กมส.สกศ.รร.จปร.

             กมส.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษาด้านวิชาการในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนนายร้อย ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดสอนใน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยมุ่งดำเนินการสอนนักเรียนนายร้อย ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสำเร็จ

 

Visitors: 39,487