นักเรียนนายร้อย

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา

1) เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร มีลักษณะผู้นำดี มีวินัย  รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ  อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน โดยการปลูกฝังวิชาผู้นำและครูทหารเป็นหลัก

2) มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกำลังรบ  รู้บทบาทของเหล่าต่างๆ และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

3) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อเป็นทหารอาชีพ

4) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  เป็นสุภาพบุรุษ   มีคุณธรรม  สามารถพัฒนาและดำรงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กำลังพลในหน่วยของตน

5) มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอ  สำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะข้างต้น  และเป็นผู้ที่ทันโลกทันเหตุการณ์

6) มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 39,485