รายชื่อ นนร. ปีการศึกษา 2550

 สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1
นนร.
สาธิต สุขสวัสดิ์
2
นนร.
ธนวัฒน์ เทสินทโชติ
3
นนร.
ปรีเปรม เรืองดิษฐ์
4
นนร.
วิทยา ปัตตาเทสัง
5
นนร.
จิตกร พุกเนียม
6
นนร.
ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์
7
นนร.
วุฒิพงษ์ พงษ์ชะอุ่มดี
8
นนร.
ทวีชาติ ราชรักษา
9
นนร.
วัฒนา อุดมสุดารักษ์
10
นนร.
อัญชันเวท พันธุ์พฤกษ์
11
นนร.
ปณิธาน จตุรโพธิ์
12
นนร.
บัณดิษฐ ใหญ่เมืองปัก
13
นนร.
เอกวิทย์ สิทธิสมบูรณ์
14
นนร.
อยุทธ์ รุ่งเรือง
15
นนร.
ชวลิต ลุนพุฒ

 

1
นนร. วัชรพล ชื่นชม
2
นนร. ยุทธจักร ต้นพรหม
3
นนร. เปรมชัย เปรมกลม
4
นนร. พริก ชาศรี
5
นนร. สมพร ลิ่มคำ
6
นนร. วราวุธ มูลสวัสดิ์
7
นนร. อาทิตย์ วันทะมาตร
8
นนร. มาฆวัฒน์ ทับโทน
9
นนร. วิศรุต วงศ์ศิริรัตน์
10
นนร. อรรถพล โชติพนัส
11
นนร. พชรนันท์ ประสมศรี
12
นนร. พรหมรินทร์ แสนสมบัติ
13
นนร. เอกชัย นาคชุ่ม
14
นนร. สันติวุฒิ ตุรงค์
15
นนร. ธนพล อุทิตสาร
16
นนร. คมสัน ณัฐฐานันดร

 

1
นนร.  สงบ สุรินราช 
2
นนร.  จันทร์ดี คำจุลลา 
3
นนร.  ภาคภูมิ สารบรรณ 
4
นนร.  ทองสุข แสงลับ 
5
นนร.  อนันต์ นามเผ้า 
6
นนร.  ประสิทธิ์  หุ่นเที่ยง
7
นนร.  อธิปัตย์  เขื่อนธรรม
8
นนร.  วสันต์ อรรณพไกรสร 
9
นนร.  เอกพจน์ นามถาวร 
10
นนร.  พิษณุ  ทัศแก้ว
11
นนร.  ดิเรกสิน รัตนสิน 
12
นนร.  กิตติคุณ  วรแสน
13
นนร.  พีรพัสตร์  เสือยัน
14
นนร.  พงษ์พัฒน์  กองชา
15
นนร.  สุทธิพงษ์ ฉายา 
16
นนร.  คชธร  สาลีทอง
17
นนร.  เกียรติคุณ  เกียรติวินัยสกุล
18
นนร.  ภูริ  เพิกโสภณ
19
นนร.  ทรงพล  มากจันทร์
20
นนร.  พงษ์เทพ  อินทรโฆษิต

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 39,485