รายชื่อ นนร. ปีการศึกษา 2551

 สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1
นนร. หัสพงษ์ พิมพวัน
2
นนร. ปวริศ เมฆสุวรรณ
3
นนร. ไกรวิชญ์ ดอกเรือนคำ
4
นนร. ณัฐพล มะโนแสน
5
นนร. น้ำมันต์ คงชุ่ม
6
นนร. สุริยาวุธ สุกเหลือง
7
นนร. วรุณโรจน์ ภูมิชาติ
8
นนร. ราเชนทร์ ล่องแก้ว
9
นนร. กิตติคุณ เจริญ
10
นนร. ศุภกิจ โพธิ์ทอง
11
นนร. ณัฐพงศ์ กระจ่างศรี
12
นนร. ชิษณุพงษ์ อิ่มอนงค์
13
นนร. ณัฐวุฒิ คัมภรานนท์
14
นนร. ชาลี สอนคุณแก้ว

 

 สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1
นนร. ธนวัฒน์ เทสินทโชติ
2
นนร. สาธิต สุขสวัสดิ์
3
นนร. ทวีชาติ ราชรักษา
4
นนร. วัฒนา อุดมสุดารักษ์
5
นนร. วุฒิพงษ์ พงษ์ชะอุ่มดี
6
นนร. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์
7
นนร. อัญชันเวท พันธุ์พฤกษ์
8
นนร. เอกวิทย์ สิทธิสมบูรณ์
9
นนร. วิทยา ปัตตาเทสัง
10
นนร. บัณดิษฐ ใหญ่เมืองปัก
11
นนร. อยุทธ์ รุ่งเรือง
12
นนร. ปรีเปรม เรืองดิษฐ์
13
นนร. ปณิธาน จตุรโพธิ์
14
นนร. ชวลิต ลุนพุฒ
15
นนร. ิจิตรกร พุกเนียม

 

 สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
1
นนร. อาทิตย์ วันทะมาตร
2
นนร. ธรณินทร ลิ่มคำ
3
นนร. วัชรพล ชื่นชม
4
นนร. พริก ชาศรี
5
นนร. พชรนันท์ ประสมศรี
6
นนร. ยุทธจักร ต้นพรหม
7
นนร. มาฆวัฒน์ ทับโทน
8
นนร. เปรมชัย เปรมกมล
9
นนร. ธนพล อุทิตสาร
10
นนร. วราวุธ มูลสวัสดิ์
11
นนร. อรรถพล โชติพนัส
12
นนร. วิศรุต วงศ์ศิริรัตน์
13
นนร. คมสัน ณัฐฐานันดร
14
นนร. สันติวุฒิ ตุรงค์
15
นนร. พรหมรินทร์ แสนสมบัติ
16
นนร. เอกชัย นาคชุ่ม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 39,486