รายชื่อ นนร. ปีการศึกษา 2548

นนร.ชั้น 5 ปีการศึกษา 2548

  นนร. มิ่งมงคล บุญกลาง
  นนร. ชาญฤทธิ์ ฮันสราช
  นนร. ธารนริทร์ บำรุงภักดี
  นนร. ศันสนะ เพ็ชรสุข
  นนร. สุนันทร สายสุข
  นนร. อลงกรณ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
  นนร. ณัฐ พุ่มหรดี
  นนร. สำเริง แก้วผาสุข
  นนร. สุพจน์ พรมสูตร
  นนร. ไพร บุญเลี้ยง
  นนร. สนธยา อบมา
  นนร. อภิวัฒน์ พันธ์ขาม
  นนร. กิตติภัต สุขสรรค์
  นนร. ภาณุภัทร ศรีมาเสริม
  นนร. ศิระ แก้วอ่อน
  นนร. ณัฐพงษ์ ลมสูงเนิน
  นนร. ธนรัตน์ ยอดเมือง
  นนร. นพพล ดนตรีไทย
  นนร. พัชรพล สุคนธสิงห์
       
       

 

นนร.ชั้น 4 ปีการศึกษา 2548
 
นนร. ทวีวัฒน์ ดารา
นนร. สุริยา ศิลศิริวัฒน์
นนร. กิตติ อุตมกูล
นนร. นิติพนธ์ นามมนตรี
นนร. รณชัย ศรีชนะ
นนร. พงศธร ขัดขจร
นนร. กาญจนพัฒน์ กาญจนเส็ง
นนร. อาทิตย์ เรืองธารา
นนร. วิทยา บุญชด
นนร. รณภัทร เชาวนเกตุ
นนร. อาทิตย์ ถวิลรักษ์
นนร. พิทยาคม พงษ์สุพรรณ์
นนร. ธีระพงษ์ ยอดยิ่ง
นนร. โกสินทร์ สิงหเดโช
นนร. พิชญ์ สุอังคะวาทิน
นนร. ณัฐวุฒิ แข็งแรง
นนร. สมัชชา เปี่ยมทอง
นนร. วิสิษฐ์ ลอยเกตุ
นนร. เสกสิทธิ์ สุกิจชัยมงคล
นนร. ปิติ สิทธิชัย
นนร. ภิรมณ์ คำกองเกิ่ง
นนร. ภูริทัต แก้วสว่าง
นนร. ทวีทรัพย์ พุทธิวนิช
นนร. เอกราช กล้วยเครือ

เมื่อวันที่ ๒๕-๒๙ ก.ค.๔๘ นนร.ชั้นปีที่ ๔ สาขาบริหารรัฐกิจ จำนวน ๒๕ นาย และ นนร.ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา จำนวน ๒๒ นาย ได้ไปฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ณ หมู่บ้าน พชด.ไทย -พม่า ในพื้นที่ กกล.สุรสีห์  
บ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุร
ี ตามโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ นนร.ได้ศึกษาและเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน อย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในชุมชนห่างไกล เป็นการสร้าง จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักพัฒนาในอนาคตอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับทหารโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา รร.จปร.และผู้มีใจของนักพัฒนา
จำนวนมากสนับสนุนอุปกรณ์และทรัพย์สินเพื่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านอีต่อง จนเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 39,485