นนร. ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2547

นนร. สุรชาติ อาจหาญ
นนร. ธนชัย ธนพิทักษ์
นนร. เดชชนะ อินทะจักร์
นนร. นีติพัทธ์ ทองเล็ก
นนร. วุฒิชัย ยศพิทักษ์
นนร. ธนัญชัย ดีประเสริฐ
นนร. พงศ์ศรณ์ เพชรบัวศักดิ์
นนร. ทัตตเดช กลักดวงจิตต์
นนร. อภิศักดิ์ เพ็ชรไทย
นนร. ธนา เวชนุเคราะห์
นนร. ปรเมธ ศานุพงษ์
นนร. ประกาศิต ทองจำรูญ
นนร. สิทธิพร วรมิศร์

เมื่อวันที่  ๒๖ - ๓๐ ก.ค. ๔๗  นนร.ชั้นปีที่  ๔  และ ชั้นปีที่  ๓  สาขาบริหารรัฐกิจ
และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาได้ไปฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ณ หมู่บ้าน พชด.
ไทย -กัมพูชา กกล.บูรพา
บ้านเขาช่องแคบ อ.คลองหาด จว.สระแก้ว ตามโครงการ พัฒนาชุมชน เพื่อให้ นนร.ได้ศึกษาและเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน
อย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนห่างไกล เป็นการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมอันจะเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักพัฒนาใน
อนาคตอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับทหารโดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา รร.จปร.และผู้มีใจของนักพัฒนาจำนวนมาก  สนับสนุนอุปกรณ์และทรัพย์สินเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ หมู่บ้านเขาช่องแคบ จนเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 39,486