นนร.ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2546

นนร. สโรช สุขศิริ
นนร. ฉัตร แต่แดงเพชร
นนร. ธีระพงศ์ สุวรรณเวช
นนร. พงษ์เทพ แตงพลับ
นนร. วันจักร ช่วยบำรุง
นนร. เจตน์ สุดใจ
นนร. ภานุวัฒน์ สุดชเดช
นนร. สมยงค์ เมืองพิล
นนร. วัชชัย ปันจุติ
นนร. ภัทรพล จันทะโรจน์
นนร. ไพศาล อุปพรรณ์
นนร. นภดล พรหมมา
นนร. วิณัฐ ทะรักษา
นนร. ธีระนัย ฉายสุวรรณ์
นนร. ศักดา แป้นทอง
นนร. พาโชค เอกมหาชัย
นนร. โยธิน ศรีรัตนรักษ์

 เมื่อวันที่ ๒๔-๒๗ ก.ค.๔๖ นนร.ชั้นปีที่ ๓ สาขาบริหารรัฐกิจ จำนวน ๑๙ นาย เดินทางไป ฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ณ หมู่บ้าน พชด.ไทย -กัมพูชา ในพื้นที่ กกล.บูรพา บ้าน
เนินสมบูรณ์ อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว  ตามโครงการ พัฒนาชุมชน เพื่อให้ นนร.ได้ศึกษาและ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามแนว
ชายแดน อย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนห่างไกลเป็นการสร้าง จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อ
สังคม อันจะเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักพัฒนาในอนาคตอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น ระหว่างประชาชนกับทหาร โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนพัฒนา รร.จปร. และผู้มีใจ ของนักพัฒนาจำนวนมากสนับสนุนอุปกรณ์และทรัพย์สินเพื่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้าน
จนเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 39,485