รายนามผู้อำนวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

1
พ.อ. สุข เปรุนาวิน พ.ศ. 2494 - 2497
2
พ.อ. บัญชา มินทรขิน พ.ศ. 2497 - 2501
3
พ.อ. สนธิ แย้มสกุล พ.ศ. 2501 - 2516
4
พ.อ. สนิท โพธิสุข พ.ศ. 2516 - 2519
5
พ.อ. เลิศ คำแหงฤทธิรงค์ พ.ศ. 2519 - 2526
6
พ.อ. ชลินทร์ สุวรรณพันธุ์ พ.ศ. 2526 - 2528
7
พ.อ. สมพงษ์ ใหม่วิจิตร พ.ศ. 2528 - 2530
8
พ.อ.หญิง สาวิตรี สุนทโรวาท พ.ศ. 2530 - 2533
9
พ.อ.หญิง มารศรี ดวงนิมิตร พ.ศ. 2533 - 2538
10
พ.อ. นุกูล ใจอิ่มสิน พ.ศ. 2538 - 2543
11
พ.อ. วินัย คำทวี พ.ศ. 2543 - 2544
12
พ.อ.หญิง คมคาย นุกูลกิจ พ.ศ. 2544 - 2546
13
พ.อ.หญิง นวลทอง เสมรสุต พ.ศ. 2546 - 2547
14
พ.อ. จิรศักดิ์ สุขวัฒนา พ.ศ. 2547 - 2554
15
พ.อ.ภาณุวัตร อาดำ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
Visitors: 39,486