ภารกิจ

               กมส.สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และเพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถผลิตนักเรียนนายร้อยที่เป็นเลิศทางวิชาการด้านการพัฒนาได้ หน่วยจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ขึ้น โดยกำหนดแนวคิดด้านการพัฒนากองวิชาให้ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร งานวิชาการ  การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  การพัฒนาอาคารสถานที่  ตลอดจนงานบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานหรือสังคมภายนอก   และเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการในปีต่อ ๆ ไป

Visitors: 39,485