ภารกิจ

กมส.สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ นนร.สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา    และเพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการ

ผลิต นนร. ที่เป็นเลิศทางวิชาการด้านการพัฒนา   จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี ๒๕๕๗    

ขึ้น     โดยกำหนดแนวคิดด้านการพัฒนากองวิชาให้ครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร งานวิชาการ    การ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  การพัฒนาอาคารสถานที่  ตลอดจนงานบริการทางวิชาการแก่

หน่วยงานหรือสังคมภายนอก    และเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมีประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติราชการในปีต่อ ๆ ไปจึงได้ทำการประเมินแผนปฏิบัติราชการในครั้งนี้ขึ้น

Visitors: 38,472