ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์

ปรัชญา     :   สร้างผู้นำให้มีความรู้  มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และอุดมการณ์ความรักชาติ

ปณิธาน     :  วิสัยทัศน์กว้างไกล  วินัยยอดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  วิชาการเลิศล้ำ  พร้อมนำสังคม

วิสัยทัศน์    :  ยึดวินัย  ใช้ภาษา  สามัคคี  มีวิจัย  ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์ : ผลิต นนร.ที่เป็นเลิศทางด้านการพัฒนา

 

อัตลักษณ์  : เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ ที่มีหัวใจของนักพัฒนา มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 39,486