วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์    คือ  ผลิตนายทหารสัญญาบัตร ให้เป็นนายทหารหลักของกองทัพบกที่พร้อมด้วยคุณลักษณะดังนี้
     1)  มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และวิชาการทหาร  สามารถออกไปรับราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้เพียงพอในการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
     2) เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารที่ดี  มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 39,485