อาจารย์เสนอผลงานทางวิชาการ59

อาจารย์ กมส.สกศ.รร.จปร. นำเสนอผลงานทางวิชาการ  เมื่อ 1 พ.ย.59

พ.อ.ผศ.วิลาสินี  ตรัยอนงค์ภัทร์   ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น  สาขาสังคมศาสตร์  ประจำปี 2559  ได้รับพระราชทานรางวัลจาก พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Visitors: 39,486