หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development)

            หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาให้ความสำคัญในการสอนให้นักเรียนนายร้อยคิดอย่างเป็นระบบ  สามารถลำดับขั้นตอนสิ่งที่คิดเป็นลำดับได้เพื่อให้ปฏิบัติได้บรรลุผลสำเร็จ โดยเน้นหลักวิชาการคิดอย่างมีเหตุผลหรือหลักตรรกวิทยาให้มากยิ่งขึ้น โดยให้นักเรียนนายร้อยฝึกและปฏิบัติให้สามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้ อันเป็นแนวทางการยกระดับแนวคิดพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่ภูมิปัญญาสากล รวมทั้งสร้างเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีฐานคติความเข้าใจในความสัมพันธ์ของ “ภูมิลักษณ์” และ “ภูมิสังคม” ตลอดจนการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนนายร้อยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีกระบวนความคิดที่สร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมและสภาพแวดล้อมให้กว้างขึ้น “Think Global act Local” อันเป็นการเตรียมพร้อมและสร้างพื้นฐานความรู้ทักษะ และความสามารถ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยทหารได้ดียิ่งขึ้น  โดยสอดรับกับแนวคิดที่ให้พัฒนาชุมชนภายในหน่วยทหารให้เข้มแข็งเป็นลำดับแรก  แล้วจึงขยายผลการปฏิบัติสู่สังคมและสภาพแวดล้อมของหน่วย ให้มีการพัฒนาและเกิดผลเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีทรัพยากรที่มั่นคงและยั่งยืน

             รร.จปร. ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2518  รร.จปร. ได้นำระบบหน่วยกิตมาใช้เป็นครั้งแรก   โดย นนร. ชั้นปีที่  1 3  จะเรียนวิชาบังคับร่วมกันและเมื่อจบชั้นปีที่  3  นนรจะทำการเลือกเหล่า  ส่วนชั้นปีที่  4 5  จะเรียนวิชาบังคับและเลือกศึกษาวิชาเฉพาะ 6 สาขา ได้แก่  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  โดยต้องเรียนให้ครบ  7  กระบวนวิชาในแต่ละสาขานั้น

พ.ศ. 2522  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยปรับปรุงเนื้อหาวิชา  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเหล่า  โดย นนรชั้นปีที่  1 3  เรียนวิชาพื้นฐานร่วมกัน  และเมื่อจบชั้นปีที่  3  นนรจะเลือกเหล่า  ส่วนชั้นปีที่  4 5  จะเรียนตามกลุ่มซึ่งจัดตามลักษณะงานของเหล่า  ซึ่งแบ่งออกเป็น  5  กลุ่ม คือ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธและวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่  นนรที่เลือกเหล่าทหารราบ  เหล่าทหารม้า  เหล่าทหารสารวัตร  เหล่าทหารขนส่ง  และเหล่าทหารพลาธิการ  จะอยู่กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

พ.ศ. 2525  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.2522  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยเรียกว่าหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  พ.2522  ปรับปรุงแก้ไข พ.2525  โดยได้จัดกลุ่มการเรียนตามสายงานของเหล่าต่าง ๆ นนรที่เลือกเหล่าทหารราบ  เหล่าทหารพลาธิการ  และ
เหล่าทหารสวัสดิการ  จะเรียนเน้นหนักในสาขารัฐประศาสนศาสตร์

.2527  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับหลักสูตรชั้นปีที่  1  จากโรงเรียน
รวมเหล่า นนร
ชั้นปีที่ 2 3 เรียนวิชาพื้นฐานร่วมกัน  เมื่อจบชั้นปีที่ 3 จะเลือกกลุ่มการศึกษาตามความสามารถ  ส่วนชั้นปีที่  4 5  จะเรียนตามกลุ่มการศึกษา ซึ่งมี 5 กลุ่ม  คือ  สาขาสังคมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมสรรพาวุธ  สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  และสาขาวิศวกรรมแผนที่  เมื่อจบชั้นปีที่  5  นนรจะดำเนินการเลือกเหล่า

.2530  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับ นนรชั้นปีที่ 1  ซึ่งจะศึกษาที่ รร.จปร. แทนที่จะศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร   โดย นนรชั้นปีที่ 1 3 จะเรียนวิชาพื้นฐานร่วมกัน  
นนร
ชั้นปีที่  4 5  จะเรียนแยกตามสาขาวิชา  11  สาขา  ซึ่งแต่ละสาขาวิชาจะเปิดสอนเมื่อมี นนรเลือกเรียนและกองวิชาที่รับผิดชอบมีความพร้อมที่จะเปิดสอนสาขาที่ให้เลือก  11  สาขา  คือ  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าสื่อสาร  สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี  สาขาฟิสิกส์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาบริหารศาสตร์  และสาขาวิศวกรรมแผนที่

.2534   ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร   โดย นนรชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาพื้นฐานร่วมกัน นนรชั้นปีที่  2  จะศึกษาแยกกลุ่มการศึกษา คือ กลุ่มวิศวกรรมและวิศวกรรมแผนที่  กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์  กลุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป  และกลุ่มบริหารรัฐกิจ  นนรชั้นปีที่  3 5 จะแยกศึกษาตามสาขาที่เปิดสอน  11  สาขา  ได้แก่  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิศวกรรมสรรพาวุธ  สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาบริหาร
รัฐกิจ  และสาขาวิศวกรรมแผนที่  เมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่  5  นนร
จะดำเนินการเลือกเหล่า

นนรที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พ.2518 – 2530  จะได้รับปริญญา วท.. (ทบ.) ส่วน นนรที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พ.2534 จะได้รับปริญญาตามสาขาที่ศึกษา   โดย กมส.ฯ รับผิดชอบสาขาบริหารรัฐกิจและการทหาร  นนรที่สำเร็จการศึกษาในสาขานี้จะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  ศศ.. (บริหารรัฐกิจ)

.2544  รร.จปร. ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร รร.จปร. โดยปรับเปลี่ยนระยะเวลาการศึกษาจากเดิม 5 ปี  เป็น 4 ปี  คือ  หลักสูตรนักเรียนนายร้อย  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2544   กมส.ฯ  มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร  จากหลักสูตรปริญญาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและวิชาการทหาร  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและวิชาการทหาร  ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา) และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่นี้ในปีการศึกษา 2545  เป็นต้นมา
 

              ต่อมาในปีการศึกษา 2549 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรฯ พ.ศ. 2544  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เรียกว่า หลักสูตรนักเรียนนายร้อย  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2544  (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 และปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552)  ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และวิชาการทหาร  ชื่อปริญญา  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

Visitors: 39,486