หลักบริหารรัฐกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด และขอบเขตของการบริหารราชการ ภารกิจและหน้าที่ของข้าราชการ รวมถึงอุดมการณ์และจริยธรรมของข้าราชการ และศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานโครงการ  การจัดองค์การ การบริหารงานบุคล การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์

Visitors: 39,486