หลักการบัญชีเบื้องต้นเพื่อการจัดการกิจการสวัสดิการ (SS 5427)

หัวข้อพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Special Topics in Public Administration)

หลักการบัญชีเบื้องต้นเพื่อการจัดการกิจการสวัสดิการ (วิชาเลือกเสรี)  ภาคการศึกษาที่ 1/60

 

     ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการบัญชี  หลักการของระบบบัญชีคู่  สมการบัญชี  การวิเคราะห์รายการค้า  การบันทึกบัญชี  สมุดรายวันและสมุดรายวันแยกประเภท  งบทดลองและงบการเงิน  การปิดบัญชี  การพิจารณางบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน  ภาษีและกฎหมายด้านสวัสดิการลูกจ้าง  บัญชีครัวเรือน  และจริยธรรมของนักบัญชี   เน้นการเรียนรู้เพื่อนำไปกำกับดูแลด้านการจัดทำบัญชีของหน่วยงานสวัสดิการ

 

หัวข้อการเรียนการสอน

1.    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี และวิวัฒนาการบัญชี

2.    สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

3.    งบการเงิน

4.    การวิเคราะห์รายการค้า  และการบันทึกรายการบัญชี

5.    สมุดรายวันทั่วไป  และสมุดรายวันแยกประเภท

6.    งบทดลอง  และสมุดรายวันเฉพาะ

7.    การปรับปรุงรายการบัญชี

8.    กระดาษทำการ และการปิดบัญชี

9.    การวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

10.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดทำบัญชี

11.  ภาษีและกฎหมายด้านสวัสดิการลูกจ้าง

12.  แนวทางการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน

13.  จริยธรรมทางการบัญชี  และการตรวจสอบบัญชีเนื่องจากการเรียนการสอน นนร. ในวิชานี้  เป็นวิชาเลือกเสรี  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะนำเฉพาะหัวข้อที่มีประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมารวบรวมไว้ในเวบ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารหรือวีดีโอที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว  โดยแนะนำให้นักเรียนนายร้อยเข้าไปเปิดอ่านศึกษาเพิ่มเติมจากการบรรยายในห้องเรียน  

ดังนั้น จึงขอขอบคุณเจ้าของผลงานวิชาการหรือเวบไซต์ที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้อันนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน  มา  ณ  โอกาสนี้  หากมีการอ้างอิงทางวิชาการที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 39,486