นโยบายสาธารณะเบื้องต้น

เอกสารประกอบการศึกษา

 สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ , นโยบายสาธารณะ แนวคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ

อ่านบทที่ 1 หน้า 1-14 และ หน้า 24-44

Visitors: 39,485